Pályázati felhívás nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra a 2021/22. tanévre

A kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére – a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatására – az oktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz egy tanév (10 hónap) időtartamára.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására vonatkozó szabályokat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmazza.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak az Egyetem azon állami ösztöndíjas, állami (rész)ösztöndíjas illetve önköltséges, teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik

  • jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek;
  • az utolsó két lezárt aktív félévükben – félévente – legalább 4,3-as ösztöndíjátlagot értek el
  • kiemelkedő teljesítményt nyújtottak szakmai, közéleti, sport, kulturális és egyéb területen.

A pályázat benyújtására abban az intézményben jogosultak a hallgatók, amelyben a pályázás időszakában (a tanév második felében) hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 40 000 Ft havonta.

A 2021/2022. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2021/2022. tanévben folyósítható. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj nem folyósítható számára (a hallgatói jogviszony megszűnését követően, ha a hallgató nem létesít a 2021/2022. tanévben alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben hallgatói jogviszonyt; illetve a hallgatói jogviszony szünetelésének időszakában).

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

A pályázatot hallgató a képzési helye szerinti Campus Főigazgatóság Titkárságára nyújthatja be papír alapon postán, vagy személyesen egy példányban 2021. július 2-ig (beérkezési határidő) az alábbi címre:

  • Szent István Campus (Szarvas képzési helyen tanuló hallgatók is): 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1., Főépület II. emelet 2011. szoba;
  • Budai Campus: 1118 Budapest, Villányi út 29-43., K épület II. emelet 204. szoba;
  • Kaposvári Campus: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40., Új Tanügyi Épület, I. emelet 132. iroda;
  • Georgikon Campus: 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16., A épület I. emelet 121. szoba;
  • Károly Róbert Campus: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36., I. emelet, 3.101. iroda.

A pályázni a honlapon elérhető pályázati űrlap (http://oig.uni-mate.hu/nyomtatvanyok), és az arra felvezetett eredmények, teljesítmények alátámasztását igazoló dokumentumok benyújtásával lehetséges. A pályázatot a hallgatónak alá kell írnia és minden mellékelt dokumentumra rá kell vezetnie, hogy az igazoló dokumentum mely pontozható tevékenység igazolására szolgál. Az aláírás nélkül benyújtott pályázat érvénytelen!

A pályázatok pontozási rendszerét a Hallgatói Juttatások és Térítések Szabályzat 3. sz. függeléke tartalmazza, amely elérhető az Egyetem honlapján (https://uni-mate.hu/sites/default/files/iii.2.hjt_3f_nfo.pdf).

A tanulmányi pontszámhoz a campus Tanulmányi Osztály fogja közölni a pályázó hallgatók ösztöndíj átlagát, így azt külön igazolni nem szükséges.

A Campus Oktatási Bizottsága a benyújtott pályázatokat rangsorolja és további ügyintézésre 2021. július 15-ig megküldik a Képzéskoordinációs Osztály részére. A végső rangsorolást az Egyetemi Oktatási Bizottság készíti el és terjeszti fel döntésre az Egyetem Szenátusa felé. A pályázatok rangsorolásáról a Szenátus dönt 2021. július 30-ig.

A döntést követően az oktatási és nemzetközi rektorhelyettes tájékoztatja a pályázó hallgatókat az összpontszámukról, részpontjaikról, továbbá a rangsorban elfoglalt helyükről (döntés közlése).

A Szenátus döntése ellen felülbírálati kérelmet a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet benyújtani az Egyetemi Hallgatói Felülbírálati Bizottsághoz címezve a hfb@uni-mate.hu címre. A felülbírálati kérelmet jogszabálysértésre történő hivatkozással meg kell indokolni.

Gödöllő, 2021. június 2.

Dr. Szabó István
oktatási és nemzetközi rektorhelyettes

Pályázati felhívás (PDF)